Propozicije za Maraton 2022

Cilj organizacije maratona je sportsko-turistički. Pored promovisanja turističkih i kulturnih potencijala zemalja kroz koje prolazi, maraton promoviše biciklizam kao sport kojim se redukuje zagađenost vazduha i propagira zdrav način života. Svaki dan je pažljivo osmišljen u smislu zahtevnosti, sadržaja koji su zastupljeni, kilometraže, profila staze i drugih bitnih parametara. Svaki učesnik ima dovoljno vremena da u okviru projektovane staze vozi sopstvenim tempom, bez pritiska koji je prisutan na takmičenjima.

Smeštaj je organizovan (hotel, planinarski dom, privatni smeštaj itd). Ishrana je u sopstvenom aranžmanu, hrana se može nositi sa sobom, pripremati u toku puta (na odmorištima, mestima za noćenje), kupovati u prolasku kroz mesta gde za to ima mogućnosti, ili u objektima u kojima su učesnici smešteni.

Za rezervaciju noćenja potrebno je izvršiti izbor objekta za svaki pojedini dan i uplatiti avansno zbirni iznos do roka koji je određen propozicijama. Organizator će pribaviti ponude za raspoloživi smeštaj sa cenama i svaki učesnik mora elektronskim putem da popuni formu za objekat koji želi. Kada se rezervacija potvrdi, broj raspoloživih mesta se smanjuje za jedno, da bi se u svakom trenutku znao broj preostalih mesta. Ako su sva mesta u jednom objektu rezervisana, učesnik može da izabere neku od preostalih opcija.

Tekst koji će učesnici prihvatati prilikom prijave za maraton: Povodom učešća na Čiker MTB maratonu 2022, koji se održava od 26.06.2022. do 05.07.2022. saglasan sam sa sledećom izjavom: Upoznat sam sa propozicijama manifestacije, saobraćajnim propisima i načinom bezbedne upotrebe materijalnih i nematerijalnih sredstava i od strane organizatora manifestacije upozoren da ne učestvujem u maratonu, ili nekoj od predviđenih deonica, ukoliko nisam fizički i psihički spreman za učešće, odnosno da izaberem deonicu koja odgovara mojim trenutnim sposobnostima, te u tom smislu izjavljujem da sam fizički i psihički pripremljen za izabranu deonicu odnosno maraton i da u manifestaciji učestvujem na sopstvenu odgovornost. Takođe izjavljujem da organizator maratona neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju povrede, gubitka materijalnih dobara i/ili drugih materijalnih i nematerijalnih šteta (strah, bol itd) koji su nastupili kao posledica učešća u manifestaciji, te se u celosti odričem prava na potraživanje štete u navedenim slučajevima. Svojim prihvatanjem ove izjave potvrđujem i da prihvatam odgovornost za posledice izazvane svojim ponašanjem u smislu poštovanja odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i drugih zakonskih i podzakonskih propisa koji važe na teritorijama država kroz koje se prolazi. Saglasan sam sa korišćenjem mog imena, slike i video zapisa itd za potrebe organizatora maratona na radiju, televiziji, elektronskim medijima, novinama, brošurama i sl. bez ikakve novčane ili druge nadoknade, te se u celosti odričem prava na potraživanje prema navedenom osnovu. Za maloletna lica ovu izjavu potpisuju roditelji ili staratelji.

Organizacija prevoza pri povratku od Herceg Novog do Kraljeva je u skladu sa brojem prijavljenih učesnika (autobusima), a oprema i bicikli se transportuju kamionima i autobusima. Broj učesnika koji se vraća za Kraljevo mora da bude poznat unapred da bi se rezervisalo dovoljno mesta u vozilima, što se vrši prilikom prijave za maraton. Cena prevoza učesnika, njihove opreme i bicikala, za one koji se prijave, iznosi 20€ i plaća se istovremeno kad i kotizacija.

Da bi prijava bila validna, neophodno je da učesnici popune sva polja tačnim podacima, uplate na žiro-račun kluba propisani deo iznosa (uplate) u dinarskoj protivvrednosti i da im prihvatanje prijave bude potvrđeno od strane organizatora. Podaci su bitni zbog osiguranja koje ima svaki učesnik maratona i drugih razloga bitnih za logistiku. Podaci nisu opciona već obavezna stavka, i nisu samo formalnost već stvarna potreba.

Propisani deo iznosa (uplate) obavezni su da uplate učesnici kojima se prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije, dok strani učesnici ceo iznos mogu da uplate prilikom dolaska u Kraljevo. Propisani deo iznosa (uplate) odgovara dinarskom delu smeštajnih troškova (noćenje u rezervisanim objektima).

Iz očiglednih razloga jasno je da za ovako zahtevan maraton mora da postoji odgovarajuća kondiciona priprema, uprkos tome što nije u pitanju takmičarska manifestacija. Takođe, tip i stanje bicikla su vrlo bitni za vožnju koja traje deset dana po zahtevnim terenima. Učesnik je u obavezi da bicikl pripremi pre maratona i dovede ga u optimalno stanje, bez kvarova i istrošenih delova za koje se može pretpostaviti da će praviti problem u toku samog maratona. Ako bicikl ima nestandardne ili retke delove, učesnik treba da obezbedi rezervne. Za osnovne popravke na dnevnoj bazi organizator je obezbedio servisnu službu.

Kotizacija za Čiker MTB maraton 2022. iznosi 90€, a način uplate će biti jasno opisan u postupku prijavljivanja na web lokacijama kluba Čiker. U slučaju da učesnik planira da vozi manje od 50% maratona (izraženo u broju dana), cena kotizacije može da bude umanjena. Procenat umanjenja zavisi od konkretne situacije, pa učesnik koji smatra da ima osnova za umanjenje treba da pošalje e-mail sa detaljima, a organizator će obavestiti učesnika o ishodu.

Sve informacije u vezi sa Čiker MTB maratonom biće blagovremeno objavljivane na sajtu, Facebook grupi, uključujući prijavnu formu, brošuru, trekove za GPS navigaciju, mogućnost nabavke namirnica u naseljime kroz koja se prolazi i druge stvari od značaja za učesnike.
Sponzori Maratona
Turističke organizacije